Timesaving

  • Jaunajā «Gaiļezera» poliklīnikā izmantos InOut sistēmu un mobilo aplikāciju

    1. februārī svinīgi atklāta Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas stacionāra “Gaiļezers” jaunā poliklīnika, kurā uzstādīta Timesaving daudzfunkcionālā rindu vadības sistēma InOut. Slimnīcas pārstāvji to min kā vienu no galvenajiem apmeklētāju un personāla ieguvumiem, jo līdztekus organizētai pakalpojumu saņemšanai uz vietas poliklīnikā apmeklētāji varēs iestāties rindā arī attālināti, izmantojot mobilo aplikāciju InOut savā viedtālrunī.

  • The new clinic in Gailezers will use the InOut system and mobile application

    On 1st of February a new outpatient clinic at in-patient department “Gaiļezers” of Riga East Clinical University Hospital was presented to society together with Timesaving’s multifunctional queue management system InOut introduced in the clinic. Hospital representatives highlight InOut as one of the main benefits to patients and employees, as in addition to the organized structure of receiving medical services in clinic, visitors will be able to join the queue remotely using the InOut mobile application on their smartphones.

  • Новая поликлиника «Gailezers» будет использовать систему InOut и мобильное приложение

    1 февраля в стационаре «Gailezers», расположенной в Рижской больнице Восточного клинического университета, была создана новая амбулаторная клиника, в которой установлена Timesaving многофункциональная система управления очередью InOut. Представители больницы упоминают это как одно из главных преимуществ для посетителей и персонала, так как помимо организации очереди на месте для получения услуг посетители смогут удаленно войти в очередь с помощью мобильного приложения InOut на своем смартфоне.